Untitled 2 3מספר הקורס: 100.1702
ניקוד: 4 נקודות זכות
מועד הקורס:  קורס מתוקשב (לא יתקיים בשנה"ל תש"פ)

מבוא קצר על הקורס

יחסי דת ומדינה הן אחת מבעיות היסוד של העידן המודרני. הדוקטרינה הליברלית החילונית שהתפתחה בעידן הנאורות האירופית במאה ה-18 דוגלת בהפרדת הדת מן המדינה וממקמת את הדת בתחום הפרט. כנגדה, התחייה הדתית שהולכת ומתחזקת מאז שלהי המאה ה-20 ברבים מאזורי העולם קוראת להשיב את הדת לזירה הציבורית ולהקים את המדינה על בסיס הדת. שאלת המפתח שביסוד המחלוקת היא מיהו הריבון: האל, ואנשי הדת המעבירים ומפרשים את מסריו, או העם באמצעות נציגיו הנבחרים (יותר או פחות). המאבק בין הליברלים ושומרי אמוני הדת גלש לא אחת מדיון עקרוני לכפייה ולטרור בשם האלוהים ובשם והחרות. הקורס המוצע לפניכם יציג את היחסים המורכבים שבין הדת והמדינה באופן היסטורי, אינטרדיסציפלינרי ומשווה. הוא משלב פילוסופיה פוליטית, מדע הדתות וחקרי מקרה המתמקדים בשלוש הדתות האברהמיות - היהדות, הנצרות והאסלאם – וכנקודת השוואה חיצונית – ההינדואיזם.

מרצי הקורס
itzik wiesmanפרופ' יצחק ויסמןemptyד"ר עופר פרצ'בmosheד"ר משה לביאemptyד"ר ערן שלו o sד"ר ארנית שנימטרות הקורס
לעמוד על משמעויותיו השונות של מושג החילוניות ומקומו בתהליך המודרניזציה.
לבחון את שורשיו של המתח בין הדת והמדינה בעידן המודרני החילוני.
לנתח את טיפוסי המדינה השונים מבחינת היחס שלהם לדת.
להכיר את גילוייה השונים של התחייה הדתית בישראל, במזה"ת, בארה"ב ובהודו.
לנתח במבט משווה את השיח והמעש של יחסי הדת והמדינה במדינות/אזורים השונים.


מבנה הקורס
הקורס בן 13 הרצאות יפתח בבחינת האתגר שהציבו התורות הפוליטיות של תקופת הנאורות לדת במאה ה-18 (רוסו, הרדר, קנט וכו'), ובתיאוריות של תופעת החילון. ארבעת החלקים הבאים בקורס יוקדשו לדתות ספציפיות במדינותיהם: היהדות בישראל, האסלאם במזרח התיכון, הנצרות בארצות-הברית, וההינדואיזם בהודו. לגבי כל דת נדון במסד הרעיוני והחוקתי של יחסי הדת והמדינה, במקומו של הממסד הדתי במדינה ובתנועות "פונדמנטליסטיות" השואפות ליצור אלטרנטיבה לאתגר המודרני-חילוני: ההתנחלות המשיחית במדינת ישראל, האחים המוסלמים במזה"ת, האוונגליזם האמריקאי ומפלגת העם ההינדית בהודו. נסכם את הקורס בדיון משווה בין הדתות השונות תוך שימוש בתיאוריות שונות וננסה להציע מגמות לעתיד וקווי מדיניות שיכולים להביא להשלמה.

דרישות הקורס
צפייה בהרצאות הקורס ובסרטים הנלווים.
קריאת החומר הביבליוגראפי לכל שיעור ופתירת המטלות הנלוות.
השתתפות במפגש עם אנשי דת ומדינה מחוץ לאקדמיה.
עמידה בבחינה המסכמת.

מבנה הציון
מטלות: 20%
בחינה מסכמת: 80%
נוכחות במפגש (בונוס): 5%
להורדת סילבוס הקורס