הקורס בוחן את הקונפליקטים והסוגיות הייחודיות שהחברה הישראלית והמדינה מתמודדות עימם מראשיתן ועד היום הזה. הקורס אינו מבקש להכריע בשאלות שיידונו, אלא לזמן לסטודנטים את האפשרות להתרשם ממורכבות הנושאים, להעריך דעות חולקות, ולחשוב על דרכי הפעולה הראויות בשיח הדמוקרטי. הקורס מקפיד שלא לנקוט בעמדות "פוליטיות" במובן של העדפת עמדות מסוימות, בנושאים מסדר ראשון. השאיפה היא שמעבר להיכרות עם הסוגיות שבמחלוקת, יפתחו הסטודנטים הבנה של דרכים לניהול שיח ציבורי בסוגיות אלה וכן שתועמק מחויבותם לתהליך הדמוקרטי ומעורבותם בו.

קישור לטריילר:https://www.youtube.com/watch?v=jgV-pw7dI0I